Het is mogelijk om Sylvia's werk op afbetaling aan te schaffen.
Dit om het voor iedereen mogelijk te maken om een kunstwerk van Sylvia te kopen.
Onderstaand het verkoopcontact met de voorwaarden.

Naam: ………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………
Postcode/woonplaats: ……………………………………………………………………….
Telefoon: …………………………………………………………
Email: ……………………………………………

hierna te noemen de kunstenaar

Naam: ……………………………………………………………………………………………..
Naam bedrijf / organisatie: …………………………………………………………………
Vertegenwoordigd door: ……………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………
Telefoon …………………………………………………………
Email: …………………………………………………………….
hierna te noemen de koper, zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Kunstwerk
1. De kunstenaar verkoopt en draagt in eigendom over aan koper het volgende kunstvoorwerp/de volgende kunstvoorwerpen*:
• titel kunstwerk …………………………
• materiaal/ techniek ……………………..
• maat …………………………………….
• jaartal van productie……………………
• unicum / uit oplage van max. …………. genummerde en gesigneerde exemplaren.

2. Overige bijzonderheden van het kunstvoorwerp/ de kunstvoorwerpen
…………………………………………………
Deze overeenkomst betreft de verkoop van …………………… kunstvoorwerp(en).
(bij de verkoop van meer kunstvoorwerpen binnen deze overeenkomst, staan de
beschrijvingen en bijzonderheden van de kunstvoorwerpen vermeld op één of meer,
door beide partijen ondertekende, bijlagen.)

Artikel 2. Verkoopprijs
1. De verkoopprijs van het werk is vastgesteld op € ……………………………….. incl. btw.
Zegge ………………………………………… (bedrag in woorden).
2. Het btw bedrag in deze verkoop is € ……………………………. (6% btw).
3. Wanneer binnen deze overeenkomst meer kunstvoorwerpen worden verkocht, staan de
verkoopprijzen en het btw- bedrag van de kunstvoorwerpen vermeld bij de
beschrijvingen op de bijlagen.

Artikel 3. Levering
1. De levering van het kunstvoorwerp/ de kunstvoorwerpen vindt/vinden plaats op het volgende adres:
Naam / bedrijfsnaam: …………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………..
2. De levering vindt plaats op afspraak binnen ………….dagen na ondertekening van deze overeenkomst en wanneer aan de betalingsvoorwaarden volgens art. 4, lid 1, sub ………………….. is voldaan.
3. De kosten van vervoer en verzekering tijdens vervoer zijn voor rekening van de kunstenaar/koper.

Artikel 4. Betaling
1. De betaling van de koopsom door de koper aan de kunstenaar verloopt contant
op rekening/in termijnen per automatische overboeking*.
a) Bij contante betaling geldt:
• Aanbetaling van € ……………………….. (30%) contant bij ondertekening van deze overeenkomst.
• Restant € ……………………………………. (70%) contant bij levering op genoemd adres.
b) Bij betaling op rekening geldt:
• Aanbetaling van € ……………………….. (30%) contant bij ondertekening van deze overeenkomst.
• Betaling op rekening van € …………………………. (30%) voor levering op genoemd adres.
• Betaling van restantbedrag €………………………. (40%) binnen dertig dagen na levering op
genoemd adres.
c) Bij betaling in termijnen geldt:
• Aanbetaling van € ……………………. (30%) contant bij ondertekening van deze overeenkomst.
• Restant in ………………………. termijnen van elk €…………………. na levering op genoemd adres.
De termijnbedragen dienen maandelijks te worden voldaan voor de 15e van elke
maand per automatische overboeking op
rekeningnr.:…………………………………………………………..
t.n.v. …………………………………………………………..
te………………………………………..

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente en/of worden eventuele in- en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de koper gebracht.

Artikel 5. Beheer en garantie
1. De koper zal als een goed huisvader voor het kunstwerk zorgdragen.
2. De kunstenaar geeft de volgende richtlijnen voor de juiste behandeling en bescherming van
het werk: ………………………………………………
3. De kunstenaar stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan het werk dat ontstaat n.a.v.
een onjuiste behandeling van het kunstwerk.
4. De kunstenaar stelt zich op verzoek van de koper beschikbaar voor (advies over)
restauratie- en herstelwerkzaamheden op basis van een redelijke vergoeding.
5. De kunstenaar is aansprakelijk voor constructiefouten en/of verborgen gebreken die
optreden binnen 1 jaar na levering van het kunstvoorwerp/de kunstvoorwerpen, onder de voorwaarde dat de koper na ontdekking van dit gebrek, dit zo spoedig mogelijk meldt bij de
kunstenaar. In overleg tussen kunstenaar en koper zal naar een redelijke oplossing worden
gezocht, waarbij de lasten voor rekening van de kunstenaar zijn.
6. Wanneer herstel van de schade als bedoeld in artikel 5.5 niet mogelijk is, zal de kunstenaar
de koper een vergoeding betalen die ten hoogste de oorspronkelijke verkoopprijs (incl.
eventuele kortingen) bedraagt.
7. Na 1 jaar na levering van het kunstvoorwerp/de kunstvoorwerpen vervalt de
aansprakelijkheid van de kunstenaar.

Artikel 6. Auteursrecht
1. De kunstenaar behoudt ook na verkoop het volledige auteursrecht op het werk.
2. Indien de koper het werk openbaar wenst te maken, wil verveelvoudigen en/of exploiteren
behoeft de koper hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kunstenaar,
die deze toestemming kan weigeren of hieraan voorwaarden kan verbinden.
3. De koper kan het kunstwerk wel reproduceren en/of fotografische afbeeldingen (laten) maken voor administratieve en/of verzekeringstechnische doeleinden of voor
doeleinden die volgens de Auteurswet, zonder toestemming van de kunstenaar, geoorloofd
zijn.

Artikel 7. Bruikleen
1. Wanneer de kunstenaar het kunstwerk in bruikleen wenst te ontvangen t.b.v. een
belangrijke (oeuvre-) expositie zal de koper dit verzoek in redelijkheid overwegen en hieraan,
mits hij/zij overtuigd is van het belang van de expositie/ manifestatie medewerking verlenen.
2. De kunstenaar dient voor het verkrijgen van bruikleen een schriftelijk verzoek in te dienen
bij de koper tenminste drie maanden voorafgaand aan de bruikleenperiode.
3. De koper kan aan het bruikleen voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld wijze van verzekering, naamsvermelding, transport en bescherming.
4. De kunstenaar kan niet van de koper eisen dat restauratie- of herstelwerkzaamheden op
kosten van de koper moeten plaatsvinden, uitsluitend i.v.m. het verzoek om bruikleen.

Artikel 8. Overige bepalingen
1. Correspondentie tussen kunstenaar en koper wordt gericht aan het laatste adres dat de kunstenaar aan de koper en vice versa heeft kenbaar gemaakt.
2. Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
3. In voorkomend geval worden onder het begrip kunstenaar tevens diens erfgenamen en rechtverkrijgenden begrepen.
4. Bijlagen bij deze overeenkomst maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst;
het aantal bijlagen bij deze overeenkomst bedraagt ………..
Aldus in tweevoud overeengekomen en ondertekend:
Kunstenares : Sylvia Reijbroek     Koper :
Plaats : Baarle Hertog                   Plaats :
Datum :                                         Datum :
Handtekening :                              Handtekening :

Bijlage(n) ………………………………………………………………….. (invullen)

Contract en bijlage(n) dienen in tweevoud door beide partijen ondertekend te worden.
Elk der partijen dient een volledig getekend exemplaar te hebben.
* Doorhalen wat niet van toepassing is